Dla przedsiębiorców

Strona główna / Dla przedsiębiorców

Możesz przekazać nam darowizny o wartości do 10% Twojego dochodu i jeszcze nie zapłacić od tego podatku! A to tylko wartość dodana do świadomości, że dzięki Wam, możemy przywracać zwierzętom wiarę w ludzi.

ODLICZENIE DAROWIZN W CIT

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) przewiduje możliwość odliczenia darowizn na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w artykule 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Jak wynika z powyższego ulga, o której mowa polega na możliwości odliczenia od dochodu wartości darowizny do limitu określonego w ustawie – 10%.

WARTOŚĆ DAROWIZNY

Ustawa o CIT przewiduje, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny będą towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to za kwotę darowizny należy uznać wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny (art. 18 ust. 1b ustawy o CIT).

Wysokość darowizn ustala się, zgodnie z art. 18 ust. 1c ustawy o CIT, na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej LUB dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna;

Pomagając nam, pomagasz zwierzętom!